Welkom

GEEF JE PAARD EXCLUSIVITEIT

EEN GEZONDE OPVOEDING

STOETERIJ BUITENZORG

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Onze website is tot stand gekomen met medewerking van onderstaande personen en/of organisaties.

Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Stoeterij Buitenzorg,
M.T.L.F.Nas-Everaert, gevestigd aan de Ressensestraat 7 6681 DX Bemmel.

Klant
Degene(n) die één of meerdere paarden ter Stalling aan Stoeterij Buitenzorg aanbiedt.

Stalling
Alle diensten waaronder, maar niet uitputtend zijn beschreven, stallen, afveulenen en opfokken van paarden.

Artikel 2: algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Stoeterij Buitenzorg onder welke benaming ook gesloten overeenkomsten.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal deel uit van iedere overeenkomst tussen Stoeterij Buitenzorg en Klant ter zake van Stalling.
4. De verplichting waartoe Stoeterij Buitenzorg jegens de Klant gehouden is, is een inspanningsverplichting, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

Artikel 3: aanvang en duur

1. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4: beëindiging overeenkomst

1. Ieder der partijen kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk opzeggen.
2. Indien de opzegging geschiedt door Klant blijft deze gehouden, in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, de overeengekomen prijs over de overeengekomen periode te betalen.

artikel 5: prijs

1. Partijen komen bij het sluiten van de overeenkomst de prijs voor de diensten die Klant wenst te betrekken overeen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

artikel 6: betaling

1. Klant dient de door Stoeterij Buitenzorg verrichte diensten en/of (bij-)geleverde goederen terstond in contanten te voldoen dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Stoeterij Buitenzorg aangegeven bankrekeningnummer binnen 14 dagen na factuurdatum.

artikel 7: retentierecht en pandrecht

1. Stoeterij Buitenzorg heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Stoeterij Buitenzorg uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die Stoeterij Buitenzorg ten laste van Klant heeft of mocht krijgen.
2. Stoeterij Buitenzorg kan de in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door Klant nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.
3. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of -indien daaromtrent overeenstemming bestaat- onderhands.

artikel 8: verzuim en incassokosten

1. Klant is na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is.
2. Bij niet tijdige betaling zal de Klant direct in verzuim zijn en is de Klant de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van te minste 5,- euro in rekening gebracht.
3. Ingeval van verzuim is Klant eveneens aan Stoeterij Buitenzorg verschuldigd vergoeding van alle kosten en schaden, die van dat verzuim het gevolg zijn, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daar onder begrepen.
4. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag, met een minimum van €. 150,00 exclusief omzetbelasting.

artikel 9: gezondheid paard

1. Klant verplicht zich al het mogelijke te ondernemen om verspreiding van infecties door het aan Stoeterij Buitenzorg ter Stalling aangeboden paard te voorkomen. Klant draagt er in dat kader voor zorg dat het ter Stalling aangeboden dier vrij is van overdraagbare infecties en in ieder geval gevaccineerd is tegen influenza, rhinopneumonie en tetanus, waarbij de laatste enting niet langer dan één jaar geleden toegediend is. Vóór de komst van het betreffende paard dient een inentingsbewijs- paspoort aan Stoeterij Buitenzorg te worden overgelegd.
2. Indien een paard van Klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van Klant of anders.
3. In situaties van nood is Stoeterij Buitenzorg zelfstandig bevoegd om de dierenarts van Klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is Stoeterij Buitenzorg bevoegd de hulp van een andere dierenarts in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van Stoeterij Buitenzorg.
4. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door Stoeterij Buitenzorg aan de Klant doorberekend.

artikel 10: aansprakelijkheid

1. Stoeterij Buitenzorg is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Stoeterij Buitenzorg of diens ondergeschikten.
2. Stoeterij Buitenzorg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer door Stoeterij Buitenzorg van het door Klant ter Stalling aangeboden paard in opdracht van Klant.
3. In het geval de uitsluiting van de aansprakelijkheid door de rechter als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het door de verzekeraar van Stoeterij Buitenzorg gedekte bedrag.

artikel 11: verzekering

1. Klant dient zijn roerende zaken die zich op het bedrijf van Stoeterij Buitenzorg bevinden, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van Stoeterij Buitenzorg verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

artikel 12: toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst gesloten tussen Stoeterij Buitenzorg en Klant is Nederlands recht van toepassing.

2. In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van Stoeterij Buitenzorg bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Stoeterij Buitenzorg een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.